تمرکز داشتن بر روی اهداف مهم زندگیچگونه به هدف بزنيم؟

 

تمرکز بر اهداف

 

کمانگير پير و عاقلي در مرغزاري در حال آموزش تيراندازي به دو جنگجوي جوان بود. در آن سوي مرغزار نشانه ي کوچکي که از درختي آويزان شده بود به چشم ميخورد. جنگجوي اولي تيري را از ترکش بيرون مي کشد. آن را در کمانش مي گذارد و نشانه مي رود. کماندار پير از او مي خواهد آنچه را مي بيند شرح دهد.

مي گويد: «آسمان را مي بينم. ابرها را. درختان را. شاخه هاي درختان و هدف را.» کمانگير پير مي گويد: «کمانت را بگذار زمين تو آماده نيستي.» جنگجوي دومي پا پيش مي گذارد .کمانگير پير مي گويد: «آنچه را مي بيني شرح بده.» جنگجو مي گويد: «فقط هدف را مي بينم.» پيرمرد فرمان مي دهد: «پس تيرت را بينداز. تير بر نشان مي نشيند.» پيرمرد مي گويد: «عالي بود. موقعي که تنها هدف را مي بينيد نشانه گيريتان درست خواهد بود و تيرتان بر طبق ميلتان به پرواز در خواهد آمد.»

تمرکز افکار بر روي هدف به سادگي حاصل نميشود. اما مهارتي است که کسب آن امکانپذير است و ارزش آن در زندگي همچون تيراندازي بسيار زياد است.

 

 


داستان مدیریتی ، تمرکز بر افکار ، تعیین هدف ، شرکت مهام ، مقاله مدیریتنظرات کاربران

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :