با ما در ارتباط باشید

021-88492331

تاریخچه پیدایش فناوری های شبکه

تاریخچه ساخت فیبر نوری و سیر تکاملی آن، همواره مورد توجه استفاده کنندگان این تکنولوژی بوده است. در این مقاله به بررسی برخی از طرح های ارائه شده توسط دانشمندان مختلف در طول تاریخ به اختصار پرداخته شده است.